Vårmöte 2019

Härmed kallas till vårmöte i Vasatorps Golfklubb

Torsdag 28 mars 2019 kl. 19.00 i klubbhuset
Kl. 18.00-18.50 informerar Styrelse och Klubbchef om utfall 2018 samt om planer för 2019.

Klubben bjuder på kaffe & kanelsnäcka från 17.00.
Anmälan till mötet sker via Min Golf till tävling med namn "Vårmöte 28 mars ANMÄLAN"

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. En revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.

Handlingar finns tillgängliga på kansliet från 21 mars.
För att erhålla handlingarna digitalt, maila till kansli@vasatorp.golf.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss