Höstmöte 21 november 2019

Medlemmarna kallas till höstmöte torsdag 21 november kl. 19.00 på golfklubben. Styrelsen och klubbchefen håller före höstmötet ett informationsmöte kl.18.00-18.50. Klubben bjuder på kaffe och kanelsnäcka i samband med mötet. Anmäl din närvaro till birgitta.sarnborg@vasatorp.golf

Ärenden att behandla

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifter och medlemslån för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av:
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  3. fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  4. ombud till GDF-möte.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Övriga frågor.

Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli från torsdag 14 november.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss